Aanbod

Type basisaanbod

Type basisaanbod is er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
Dit zijn kinderen waarbij het leerproces trager verloopt of die gehinderd worden door leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ...)

Visie:

 • Maatwerk: elk leertraject is uniek en op maat gemaakt voor de individuele behoeften, capaciteiten en interesses van de leerlingen. We laten elk kind de kans om het tempo van zijn leerproces mee te bepalen en samen op zoek te gaan naar de hulpmiddelen en/of ondersteuning die voor hem of haar het verschil maakt.

 • Maximale groei: we bieden een stimulerende leeromgeving die de individuele capaciteiten, talenten en het groeipotentieel van elke leerling bevordert en optimaliseert. Ons doel is om elke leerling aan te moedigen en te ondersteunen om hun persoonlijke grenzen te verleggen en het hoogst mogelijke niveau van prestatie en ontwikkeling te bereiken.

 • Trots op talenten: we gaan uit van de talenten van elk kind om zo het (zelf)vertrouwen en welbevinden te verhogen. 

 • Sociaal (v)aardig: we hechten veel belang aan aan de sociale en communicatieve vaardigheden van onze leerlingen. Zelfskennis, verantwoordelijkheid, welbevinden en respect vormen hierbij de leidraad.

Type 7

Type 7 is gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak-/taalstoornis (dysfasie/STOS).

Visie:

 • Maatwerk: we kiezen voor de communicatievorm en ondersteuning die het best past bij die van het kind (spraak, gebaren of andere ondersteunende hulpmiddelen). 

 • Maximale groei: we hanteren een functionele aanpak om de zelfstandigheid van het kind en de (communicatieve) integratie en participatie in de maatschappij te bevorderen (inzetten op taaltherapie, hoor- en communicatieve training, visueel en ervaringsgericht onderwijs). 

 • Trots op talenten: we gaan uit van de talenten van elk kind om zo het (zelf)vertrouwen en welbevinden te verhogen. 

 • Sociaal (v)aardig: we schenken veel aandacht aan communicatieve vaardigheden en het leergebied ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ met een eigen invulling, rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen type 7. 

Ook samenwerking met externe diensten (thuisbegeleiding, CLB, revalidatiecentra, psychologische ondersteuning, diagnostische diensten,…) en inzetten op ouderbetrokkenheid (volgens taalmodel van de thuissituatie) zijn noodzakelijk elementen om aan alle zorgnoden van een kind te kunnen voldoen.  

Werking

Wij oriënteren de kinderen in een pedagogische eenheid (klasgroep) op basis van hun gemeenschappelijk noden. Daarbij vertrekken we vanuit het taalniveau. Daarnaast houden we rekening met hun sociale en emotionele ontwikkeling of eigenschappen als zelfstandigheid en werkhouding. 
Dit gebeurt type-overschrijdend. We bouwen dus geen klasgroepen puur op basis van de types.

We gekozen voor gemengde klassen omdat we geloven in het Universal Design for Learning (UDL) principe.
We zijn ervan overtuigd dat kinderen verschillende manieren hebben om te leren en dat er niet één 'one size fits all'-benadering is. 
Door klassen niet op te delen volgens type, maar in plaats daarvan te kijken naar de individuele behoeften van de leerlingen, kunnen we een meer gepersonaliseerde en inclusieve onderwijservaring bieden. 

In een gemengde klasomgeving hebben leerlingen de kans om van elkaar te leren, samen te werken en elkaar te ondersteunen. Dit bevordert niet alleen hun leren, maar ook sociale vaardigheden, empathie en begrip voor diversiteit.

We geloven dat het werken volgens het UDL-principe en het aanbieden van gemengde klassen de beste manier is om ervoor te zorgen dat elk kind de ondersteuning en uitdaging krijgt die het nodig heeft om te groeien.

Aanpak:

 • Sterk inzetten op visualiseren.
 • Werken in kleine groepjes waarbij ervarend leren en handelen centraal staan.
 • Intensieve samenwerking tussen leerkracht en paramedici zoals logopedist, orthopedagoog, kinesitherapeut...
 • Specifieke methodes en technieken voor begrijpend luisteren en lezen.
 • Het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals leessoftware en instructiefilmpjes.
 • Aangepaste methodes voor lezen en rekenen.
 • Aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling door het gebruik van handpoppen, een trotsdoos, rusthoekje in de klas...
 • Nauwe samenwerking met externe diensten zoals o.a. het CLB en thuisbegeleidingsdiensten.
 • Veel aandacht voor de betrokkenheid van ouders via speelbabbels, atelierwerking met workshops, toonmomenten, rapportavonden...
 • We passen ons aan het tempo van elk en laten elke leerling aansluiten bij het taal- en rekenniveau dat het nauwst aansluit bij zijn of haar noden.
 • We voorzien hulpmiddelen of individuele ondersteuning waar dat gewenst is. 
 • Elk semester bepalen klassenraden de doelen die nagestreefd worden voor elk kind en elke groep. Die zijn bij voorkeur haalbaar, maar ook uitdagend genoeg.
 • De leerlingen vormen een deel van de gemeenschap en daarom willen we hen ook laten kennismaken met elementen van buiten onze schoolmuren.

Ook samenwerking met externe diensten (thuisbegeleiding, CLB, revalidatiecentra, psychologische ondersteuning, diagnostische diensten,…) en inzetten op ouderbetrokkenheid (volgens taalmodel van de thuissituatie) zijn noodzakelijk elementen om aan alle zorgnoden van een kind te kunnen voldoen.