Type 7

Vanaf het schooljaar 2021-2022 biedt De Zon ook type 7 aan. Dit is gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak-/taalstoornis (dysfasie/STOS).

Visie:

 • Maatwerk: we kiezen voor de communicatievorm en ondersteuning die het best past bij die van het kind (spraak, gebaren of andere ondersteunende hulpmiddelen). 

 • Maximale groei: we hanteren een functionele aanpak om de zelfstandigheid van het kind en de (communicatieve) integratie en participatie in de maatschappij te bevorderen (inzetten op taaltherapie, hoor- en communicatieve training, visueel en ervaringsgericht onderwijs). 

 • Trots op talenten: we gaan uit van de talenten van elk kind om zo het (zelf)vertrouwen en welbevinden te verhogen. 

 • Sociaal (v)aardig: we schenken veel aandacht aan communicatieve vaardigheden en het leergebied ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ met een eigen invulling, rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen type 7. 

Ook samenwerking met externe diensten (thuisbegeleiding, CLB, revalidatiecentra, psychologische ondersteuning, diagnostische diensten,…) en inzetten op ouderbetrokkenheid (volgens taalmodel van de thuissituatie) zijn noodzakelijk elementen om aan alle zorgnoden van een kind te kunnen voldoen.  

Aanpak:

 • Sterk inzetten op visualiseren.
 • Werken in kleine groepjes waarbij ervarend leren en handelen centraal staan.
 • Intensieve samenwerking tussen leerkracht en paramedici zoals logopedist, orthopedagoog, kinesitherapeut...
 • Specifieke methodes en technieken voor begrijpend luisteren en lezen.
 • Het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals leessoftware en instructiefilmpjes.
 • Aangepaste methodes voor lezen en rekenen.
 • Aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling door het gebruik van handpoppen, een trotsdoos, rusthoekje in de klas...
 • Nauwe samenwerking met externe diensten zoals o.a. het CLB en thuisbegeleidingsdiensten.
 • Veel aandacht voor de betrokkenheid van ouders via speelbabbels, atelierwerking met workshops, toonmomenten, rapportavonden...